Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

 1. oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu każdego członka rodziny (załącznik nr 2),
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej (załącznik nr 3) – wyłącznie w przypadku prowadzenia ww. działalności,
 3. inne dokumenty wymagane do ustalenia dochodu :
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy na który ustalane jest prawo (załącznik nr 4);
  • umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
   • jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 4. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość:
  W przypadku utraty dochodu spowodowanej:
  • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego – zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu; pit11 za 2014 r.,
  • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych - Pit-11 za 2014 r.
  • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - świadectwo pracy; umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp.; Pit-11 za 2014 r.
  • utratą zasiłku przedemerytalnego/świadczenia przedemerytalnego/nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego/emerytury/renty/renty rodzinnej/renty socjalnej - decyzja/zaświadczenie ZUS lub KRUS; Pit-11A za 2014 r.
  • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej/zawieszeniem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Pit -36 za 2014 r.
  • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń – akt zgonu
  • utrata zasiłku chorobowego/ świadczenia rehabilitacyjnego/zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - decyzja/ zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadectwo pracy); Pit-11A za 2014 r.
  • utratą świadczenia rodzicielskiego - decyzja/zaświadczenie
  • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - decyzja/zaświadczenie KRUS

  W przypadku uzyskania dochodu spowodowanym:

  • zakończeniem urlopu wychowawczego – zaświadczenie pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu
  • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych - osoby zarejestrowane w PUP w Mońkach są w naszym rejestrze; osoby zarejestrowane w innym PUP decyzja/zaświadczenie o uzyskanym zasiłku lub stypendium
  • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - umowa o pracę/zlecenie/dzieło/itp.; w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.; w 2015 r. lub w 2016 r. - zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty link
  • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego/ świadczenia przedemerytalnego/ nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego/ emerytury/ renty/ renty rodzinnej/ renty socjalnej - decyzja/zaświadczenie z ZUS lub KRUS (okres); w 2014 r. – pit 11 za 2014 r.; w 2015 r. lub w 2016 r. - zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty link
  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - w 2014 r. - pit 11 za 2014 r.; w 2015 r. lub w 2016 r. - zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty link
  • uzyskaniem zasiłku chorobowego/ świadczenia rehabilitacyjnego/ zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - decyzja/zaświadczenie ZUS (okres) wraz z dokumentem potwierdzającym utratę zatrudnienia (np. świadectwo pracy); w 2014 r. – pit 11 za rok 2014 r.; w 2015 r. lub w 2016 r. - zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty link
  • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego - decyzja/zaświadczenie
  • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - decyzja/zaświadczenie KRUS(okres); zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty link

Zaświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty link

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014 z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego.

!!!Ważne
Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.
W zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się odpowiednio inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 1. w przypadku cudzoziemca
  • przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – kartę pobytu;
  • posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" - kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy;
 2. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
  • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku gdy rodzic dziecka nie żyje;
 3. w przypadku przysposobienia dziecka
  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 4. w przypadku opieki prawnej
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego;