Działania w 2011 roku28.11.2011
Podsumowanie Projektu w 2011 roku.

W dniu 25 listopada 2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy "Twoja przyszłość w Twoich rękach". W 2011 roku projekt realizowany był od 1 marca 2011 r. do 30 listopada 2011r. Skierowany był do 52 osób niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Mońki przez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Na realizację projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach aplikował o środki z Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Ogólny koszt projektu w 2011 roku wyniósł 313.752,00 zł z tego dotacja na realizację projektu 273.007,00 złotych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach zakłada kontynuację projektu w kolejnych latach i wiąże duże nadzieje na poprawę sytuacji osób które go ukończą.

Prezentacja Projektu
Zobacz galerię zdjęć

08.07.2011
Wycieczka integracyjna na Mazury
W dniu 7 lipca 2011 r. odbyła się wycieczka integracyjna trasą: Kadzidłowo-Ruciane Nida zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach w związku z realizacją projektu systemowego "Twoja przyszłość w Twoich rękach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyjeździe wzięli udział uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia - łącznie 72 osby.
Program wycieczki przedstawiał się następująco:
-przejazd autokarami z Moniek do Kadzidłowa
-zwiedzanie Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie
-rejs statkiem "Faryj"-Ruciane Nida-Jezioro Nidzkie z wejściem do strefy ciszy
-zwiedzanie muzeum K.I Gałczyńskiego "Leśniczówka Pranie"
-obiad, indywidualne zwiedzanie Rucianego Nida
-powrót do Moniek

Zobacz galerię z wycieczki

15.03.2011
Informacje o wyniku naboru na stanowisko Obsługi prawnej projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
Pani Małgorzata Jadwiga Lawda posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań Obsługi prawnej projektu ?Twoja przyszłość w Twoich rękach? realizowanego przez MOPS Mońki oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.
Oceniając kwalifikacje kandydata zwrócono uwagę w szczególności na:
- doświadczenie i wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska;
- predyspozycje kandydatki gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Informacje o wyniku naboru na stanowisko Doradcy zawodowego projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
Informujemy, że w wyniku naboru na w/w stanowisko spośród zakwalifikowanych osób została wybrana P. Agnieszka Chodkiewicz.
Uzasadnienie wyboru.
P. Agnieszka Chodkiewicz spełniła wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisko Doradcy zawodowego jak również doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
Dodatkowo jako jedyna spośród kandydatów posiada Licencję Zawodową Doradcy zawodowego II-stopnia.

Informacje o wyniku naboru na stanowisko Psychologa projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
P. Celina Sanik posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań Psychologa projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku. Oceniając kwalifikacje kandydata zwrócono uwagę w szczególności na: - doświadczenie i wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska; - predyspozycje kandydatki gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Informacje o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty Do Spraw Zamówień Publicznych projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
P. Szczepan Mroczko posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań Specjalisty Do Spraw Zamówień Publicznych projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku. Oceniając kwalifikacje kandydata zwrócono uwagę w szczególności na: - doświadczenie i wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska; - predyspozycje kandydata gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Obsługi prawnej projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty 1 kandydat:
1. Małgorzata Jadwiga Lawda, Białystok

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Doradcy zawodowego projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty następujące osoby:
1. Magdalena Chmielewska, Gajewo
2. Marek Chmielewski, Gajewo
3. Agnieszka Chodkiewicz, Mońki
4. Małgorzata Dubowik, Łomża
5. Monika Koronkiewicz - Roszko, Dudki
6. Justyna Makowska, Białystok

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Psychologa projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty 1 kandydat:
1. Celina Sanik, Mońki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Specjalisty Do Spraw Zamówień Publicznych do projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty 1 kandydat:
1. Szczepan Mroczko, Mońki

03.03.2011
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko Doradcy Zawodowego do projektu: " Twoja przyszłość w Twoich rękach"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko Obsługa Prawna Projektu: " Twoja przyszłość w Twoich rękach"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko Psycholog do projektu: " Twoja przyszłość w Twoich rękach"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko Specjalista Do Spraw Zamówień Publicznych do projektu: " Twoja przyszłość w Twoich rękach"

01.03.2011
Ogłoszenie o naborze do projektu pt. "Twoja przyszłość w Twoich rękach" w roku 2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach przystępuje do realizacji projektu systemowego "Twoja przyszłość W Twoich rękach" w 2011 r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki społecznej.
Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach" adresowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach.

Priorytetowym celem projektu jest zaktywizowanie 52 osób niepracujących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie miasta Mońki poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone indywidualne konsultacje z psychologiem oraz indywidualne doradztwo zawodowe . Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących szkoleń do wyboru , lub wskazanych przez doradcę zawodowego :
- szkolenia zawodowe zaplanowane na 2011 r.: glazurnik - malarz, opiekunka osób starszych, prawo jazdy kat. B, Mały biznes - organizacja i prowadzenie własnej firmy, warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, warsztaty taneczne dla młodzieży, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży.

W ten sposób beneficjenci ostateczni uzyskają wiedzę i zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt ma na celu pomoc w poruszaniu się na rynku pracy, ma umożliwić także dostęp wszystkim osobom do informacji, edukacji i zatrudnienia. Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie ze strony doradcy zawodowego, pracowników socjalnych, będą mogli skorzystać z poradnictwa prawnego.

W ramach projektu przewidziana jest również wycieczka integracyjna oraz wypłata zasiłków celowych.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyły do 30 listopada 2011 roku.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Wymagane dokumenty:
- kserokopia dowodu osobistego;
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy),
- formularz zgłoszeniowy;
- oświadczenie beneficjenta ostatecznego/uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wymagane dokumenty należy dostarczyć od 1 marca 2011 r. do 18 marca 2011 r.
Dokumenty będą przyjmowane w:
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 12 tel/fax. 085-716-25-67 e- mail mgops_monki@o2.pl
Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem:
085-716-25-67, 517 178 118

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "TWOJA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH" W ROKU 2011 r.