Świadczenie jednorazowe "Za życiem"

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o:

 1. objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny,
 2. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 000 zł.

Objęcie koordynacją przez asystenta rodziny
Kto może złożyć wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny?

 • Rodziny, w których ma się urodzić lub urodziło się ciężko chore dziecko (oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu)
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo schorzeniami zagrażającymi życiu

Co obejmuje poradnictwo udzielane podczas koordynacji?
Asystent rodziny wspólnie z rodziną ustala wnioskowany zakres wsparcia tj.:

 • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka
 • wsparcia psychologicznego
 • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych
 • pomoc w docieraniu do specjalistycznych poradni lekarskich
 • poradnictwo w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem
 • poinformowanie o możliwości uzyskania pomocy materialnej
 • pomoc we wnioskowaniu o ustalenie niepełnosprawności dziecka
 • pomoc we wnioskowaniu o przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością
 • pomoc w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowanie o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka

Aby uzyskać wsparcie asystenta należy złożyć pisemny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 12.

Jednorazowe świadczenie pieniężne
Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje niezależnie od dochodów osiąganych przez rodzinę .
Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek:

 • matki lub ojca dziecka
 • opiekuna prawnego
 • opiekuna faktycznego.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Jakie dokumenty dołącza się do wniosku?

Podstawowym warunkiem otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego jest :

 • zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, oraz
 • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka);

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to np. dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.
Jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu rodziny przy ubieganiu się o inne zasiłki.
Aby uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 000 zł należy złożyć pisemny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 12.