Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy - od 1 listopada do 31 października następnego roku. Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764 zł na członka rodziny.

Od dnia 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 • 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 • 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 lub 2, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a.
3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

 1. zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
 2. dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
 3. dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15, podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku nauki w szkole do 21 roku życia albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, - tj. osobie, która wystąpiła do sądu przysposobienie dziecka,
 • osobie uczącej się (definicja osoby uczącej się w art. 3 pkt 13 ustawy.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim lub przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka chyba, że:
  1. drugi z rodziców nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany (w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie zupełnego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją);
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało przez sąd oddalone.
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

PODSTAWOWE WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  • wysokości dochodu,
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:
  • prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
  • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,
  • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA przysługuje w związku z urodzeniem się dziecka. Uprawnienie do ubiegania się o wypłatę tego świadczenia przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Świadczenie to może zostać przyznane tylko jednej z w/w osób. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 (tysiąc) złotych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z podstawowymi dokumentami oraz:
 • numer PESEL dziecka (jeżeli został już nadany),
 • zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (druk w ośrodku).

DATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO przyznawany jest na okres:

 • 24 miesięcy, przy sprawowaniu opieki na jednym dzieckiem,
 • 36 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesiące, przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek wypłacany jest miesięcznie, w wysokości 400 zł.
WYMAGANE DOKUMENTY: wniosek wraz z podstawowym kompletem dokumentów oraz

 • zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego,
 • zaświadczenie ZUS o co najmniej 6 miesięcznym zatrudnieniu bezpośrednio przed udzieleniem prawa do urlopu wychowawczego.,

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA przysługuje samotnie wychowującym matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka: ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.
Wypłacany jest miesięcznie w wysokości 193 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. Kwota ta podlega podwyższeniu, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnoprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek wraz z podstawowym kompletem dokumentów oraz:
 • dokument stwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się,
 • odpis aktu zgonu rodzica dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (aktualny).

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ - przysługuje on w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO przyznawany jest w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 110 zł na dziecko w wieku do powyżej 5 roku życia.
WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek wraz z podstawowym kompletem dokumentów.

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100 zł. na dziecko.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego i jest wypłacany w miesiącu wrześniu roku następnego, do zakończenia każdego okresu zasiłkowego.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

WYMAGANE DOKUMENTY: wniosek wraz z podstawowym kompletem dokumentów oraz: zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 16 rok życia.

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA przyznawany na okres 10 miesięcy i przysługuje:

 1. w wysokości 113 zł miesięcznie na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponad gimnazjalnej. Prawo do tego dodatku nabywają także dzieci lub osoby uczące się w gimnazjum, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek wraz z podstawowym kompletem dokumentów oraz:
  • zaświadczenie szkoły,
  • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie lub internacie
  • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.
 2. w wysokości 69 zł miesięcznie, w celu zapewnienia dziecku dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponad gimnazjalnej. Prawo do tego dodatku nabywają także dzieci lub osoby uczące się w gimnazjum, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

WYMAGANE DOKUMENTY: wniosek wraz z podstawowym kompletem dokumentów oraz zaświadczenie szkoły.