Działania w 2010 roku


22.11.2010
Konferencja podsumowująca
19 listopada 2010 r. odbyła się konferencja podsumowująca Projekt Systemowy "Twoja przyszłość w Twoich rękach" w 2010 roku, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach.
W projekcie wzięło udział 42 beneficjentów ostatecznych, którzy skorzystali kilku szkoleń: opiekunka dziecięca, magazynier z obsługą wózków widłowych, sprzedawca z elementami obsługi kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B, pomoc kucharza, Podstawy obsługi komputera. Każdy uczestnik projektu skorzystał także z indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz doradztwa zawodowego.
Pan Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski wręczył Beneficjentom ostatecznym zaświadczenia o ukończeniu projektu.
Konferencja zakończyła się poczęstunkiem zaproszonych gości oraz otwartą dyskusją na temat projektu.

15.11.2010
W dniu 19 listopada 2010 r. o godz. 13:00 dbędzie się Konferencja podsumowująca Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach : "Twoja przyszłość w Twoich rękach"
Miejsce konferencji: Karczma "Wojciecha" ul. Tysiąclecia 25. 19-100 Mońki
Program konferencji:
13:00 : 13:30 - Otwarcie spotkania
13:30 : 14:00 - Prezentacja Projektu ?Twoja przyszłość w Twoich rękach?
14:00 : 14:30 - Przerwa kawowa
14:30 : 15:00 - Wystąpienie zaproszonych gości
15:00 :15:15 - Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu projektu
15:15 - Poczęstunek

01.09.2010
Dnia 1 września 2010 r. została podpisana umowa na przeprowadzenie szkolenia "Podstawy obsługi komputera" w ramach Projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach". Szkolenie potrwa od dnia 2 listopada 2010 r. do dnia 19 listpada 2010 r.
Szkolenie przeprowadzi T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok.
Szkolenie odbędzie się w budynku Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor", al. Niepodległości 16, 19-100 Mońki

26.06.2010
W dniu 25 czerwca 2010 r. odbył się wyjazd beneficjentów ostatecznych do kina na film pt.: "Listy do Julii" w ramach projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach", Zadanie 3: Działania o charakterze środowiskowym.

19.03.2010
Informacje o wyniku naboru na stanowisko Obsługi prawnej projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
Pani Małgorzata Jadwiga Lawda posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań Obsługi prawnej projektu ?Twoja przyszłość w Twoich rękach? realizowanego przez MOPS Mońki oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.
Oceniając kwalifikacje kandydata zwrócono uwagę w szczególności na:

  • doświadczenie i wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska;
  • predyspozycje kandydatki gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Informacje o wyniku naboru na stanowisko Doradcy zawodowego projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
P. Agnieszka Chodkiewicz posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań Doradcy zawodowego projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.
Oceniając kwalifikacje kandydata zwrócono uwagę w szczególności na:

  • doświadczenie i wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska;
  • predyspozycje kandydatki gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Informacje o wyniku naboru na stanowisko Psychologa projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach": P. Celina Sanik posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań Psychologa projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku. Oceniając kwalifikacje kandydata zwrócono uwagę w szczególności na: - doświadczenie i wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska; - predyspozycje kandydatki gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Obsługi prawnej projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty 1 kandydat:
1. Małgorzata Jadwiga Lawda, Białystok

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Doradcy zawodowego projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty 1 kandydat:
1. Agnieszka Chodkiewicz, Mońki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Psychologa projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty 1 kandydat:
1. Celina Sanik, Mońki

01.03.2010
Ogłoszenie o naborze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowiska:

26.02.2010
Ogłoszenie o naborze do projektu pt. "Twoja przyszłość w Twoich rękach" w roku 2010
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach przystępuje do realizacji projektu systemowego "Twoja przyszłość W Twoich rękach" w 2010 r w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII " Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki społecznej.
Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach" adresowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach.
Priorytetowym celem projektu jest zaktywizowanie 42 osób niepracujących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie miasta Mońki poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone indywidualne konsultacje z psychologiem, indywidualne doradztwo zawodowe . Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących szkoleń do wyboru , lub ze wskazanych przez doradcę zawodowego : -opiekunka do dziecka , -sprzedawca z elementami obsługi kasy fiskalnej, -magazynier z obsługą wózków widłowych, - pomoc kucharza ,- prawo jazdy kat. B. W ten sposób beneficjenci ostateczni uzyskają wiedzę i zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt ma na celu pomoc w poruszaniu się na rynku pracy, ma umożliwić także dostęp wszystkim osobom do informacji, edukacji i zatrudnienia. Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie ze strony doradcy zawodowego, pracowników socjalnych, będą mogli skorzystać z poradnictwa prawnego. W ramach projektu przewidziane są również zajęcia integracyjne, wycieczka oraz wyplata zasiłków i pomoc w naturze.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyć do 30 listopada 2010 roku.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dowodu osobistego,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy),
  • formularz zgłoszeniowy,
  • deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  • oświadczenie beneficjenta ostatecznego/uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć od 1 marca 2010 r. do 19 marca 2010 r.
Dokumenty będą przyjmowane w:

- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 12 tel/fax. 085-716-25-67 e- mail mgops_monki@o2.pl
Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem:

085-716-25-67, 517 178 118