Usługi opiekuńcze

Komu przyznawane są usługi opiekuńcze:

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić (art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)

WARUNKI ODPŁATNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Rada Miejska określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego Dyrektor może zwolnić świadczeniobiorcę w całości lub częściowo z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług ze względu na: zdarzenia losowe, poniesienia wysokich kosztów leczenia, stosowania specjalnej diety, korzystania z dodatkowych płatnych usług leczniczych, inne uzasadnione okoliczności.

ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych ( np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym (lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić ), które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Mogą one polegać na: usprawnieniu do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnacji, rehabilitacji fizycznej, terapii psychologicznej i pedagogicznej, wsparciu edukacyjnym, pomocy mieszkaniowej.
Usługi specjalistyczne są świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących psychicznie, osób chorujących neurologicznie lub z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, osób z upośledzeniem umysłowym, osób z uszkodzeniami narządu ruchu i innych.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone są w miejscu zamieszkania, ale realizowane mogą być również w ośrodkach wsparcia np.: w dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ośrodkach opiekuńczych, które zapewniają między innymi terapię zajęciową, zajęcia rehabilitacyjne, kulturalne, rekreacyjne i wyżywienie podczas pobytu.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą świadczyć osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, a więc przede wszystkim legitymujące się właściwym przygotowaniem np. pielęgniarskim z rocznym stażem w szpitalu psychiatrycznym. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
Natomiast usługi opiekuńcze mogą świadczyć osoby bez szczególnego przygotowania, jednakże gwarantujące, iż uczynią to we właściwy w sposób.
Decyzje o przyznaniu usług opiekuńczych specjalistycznych wydaje Kierownik ośrodka pomocy społecznej natomiast odpłatność w % jest ustalona przez Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. nr 189 z 30.09.2005r.)

WYMAGANE DOKUMENTY

O pomoc w formie usług opiekuńczych ( także specjalistycznych usług opiekuńczych ) należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. W przypadku ubiegania się o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaświadczenie powinien wystawić lekarz psychiatra. Po zgłoszeniu pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi i ilości godzin przyznania tych usług oraz zakres wykonywania tych usług.