Informacje

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem Nr 17/11 Burmistrza Moniek z dnia 9 lutego 2011r. ze zm. z dnia 13 maja 2011r. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz nowelizacji tej ustawy z dnia 10.06.2010r.

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach, z siedzibą w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wyzwolenia 12, Tel. 85 716 57 87

Osoba do kontaktu: Jolanta Molska - Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mońki Na Lata 2011 – 2018

Zarządzenie Burmistrza Moniek Nr 351/14 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 292/13 Burmistrza Moniek z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocu w Rodzinie

Zarządzenie Burmistrza Moniek Nr 292/13 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZGŁOSZENIE PRZEMOCY W RODZINIE doc pdf